อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 6 กรกฎาคม 2565

ประชุมหาแนวทางสำหรับแคมป์งานก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยงานโครงสร้างบางประเภท

กทม.ประชุมร่วมกับ วสท. สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้าง พิจารณากำหนดแนวทางผ่อนคลายมาตรการสำหรับงานก่อสร้างบางประเภท เพื่อความปลอดภัยของโครงการก่อสร้าง   พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 21.45 น.


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่สำนักการโยธา กทม.2 ดินแดง นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม.  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มิ.ย. 64 โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกทม. ผู้บริหารสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการคลัง สำนักการจราจรและขนส่ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ร่วมประชุม  
 
ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มิ.ย. 64  เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) ซึ่งในข้อ 2 ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้ปิดสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง หรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารที่อยู่อาศัยรวม อาคารสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือโครงการจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารให้หยุดงานก่อสร้างและห้ามการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงาน
เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าว ประกอบด้วย ปลัดกทม. เป็นประธานคณะทำงาน รองปลัดกทม. (สั่งราชการสำนักการโยธา) เป็นรองประธาน และคณะทำงาน ประกอบด้วย ผอ.สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการคลัง สำนักการจราจรและขนส่ง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.)  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานควบคุมอาคาร กองควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานกฎหมายและคดี
โดยคณะทำงานมีหน้าที่ พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศ และการพิจารณาผ่อนปรนสำหรับสถานที่ก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน พิจารณาเสนอความเห็นกรณีมีปัญหาในทางการปฏิบัติตามประกาศ กำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ให้หน่วยงานถือปฏิบัติ กรณีสัญญาจ้างก่อสร้างที่อยู่ในข่ายที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศสัมฤทธิ์ผล โดยคณะทำงานได้ประชุมเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงในการปฏิบัติเพื่อเสนอ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เสนอในระดับ ศบค. ต่อไป
ทั้งนี้ในปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีแคมป์คนงานในพื้นที่ รวม 575 แคมป์ สำหรับปัญหาการร้องเรียนของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการระงับการก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้าง ประกอบด้วย ปัญหาด้านความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้าง อาทิ งานก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดิน และงานเทคอนกรีตโครงสร้างต่อเนื่องเพื่อความแข็งแรง ปัญหาด้านการดูแลวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร ผู้ประกอบการขอให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ และปัญหาด้านสำนักงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการขอให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสนามและทำงานในส่วนของออฟฟิศได้
 
นอกจากนี้ วสท. และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เสนอว่างานก่อสร้างส่วนที่สำคัญ หากหยุดการทำงานจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างโดยรวม ได้แก่ งานขุดเจาะอุโมงค์ pipe jacking งานท่อลอด ปั้นจั่นหอสูงที่ยังไม่ได้ยึดกับโครงอาคาร งานฐานราก งานนั่งร้านค้ำยันต้องเสริมเพื่อความแข็งแรง งานล้อมรั้ว งานจัดการสาธารณูปโภค การระบายน้ำ รวมทั้งผู้ประกอบการได้ดำเนินแก้ไขปรับปรุงความสะอาดของแคมป์ให้ถูกต้องตามที่กำหนดไปบางส่วนแล้ว จึงขอให้ทางภาครัฐพิจารณาผ่อนคลายมาตรการสำหรับงานก่อสร้างบางประเภท
 
อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะทำงานฯ เห็นว่าสุขอนามัยของแรงงานในแคมป์สำคัญที่สุด หากผู้ประกอบการสามารถควบคุมมาตรการตามที่ราชการกำหนดได้จะช่วยให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของปัญหาต่างๆ จะเร่งสรุปประเด็นปัญหาที่เห็นควรให้ผ่อนคลายมาตรการ เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้ปฏิบัติและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงการก่อสร้าง.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 30